Základné pokyny a časový harmonogram dražby konanej dňa 18. 7. 2020

Harmonogram dražby

Piatok 17. 7. 2020 Sobota 18. 7. 2020
Obhliadky vozidiel 09:00 - 16:30 08:00 - 12:00
Registrácia účastníkov 09:00 - 16:30 08:00 - 12:00
Začiatok dražby 12:00 sobota 18. 7. 2020
Odovzdávanie vozidiel

v sobotu po skončení dražby

od pondelka 20. 7. 2020 v otváracích hodinách

Základné pokyny k dražbe

  • obhliadku vozidiel je možné vykonať deň pred dražbou v čase 9:00 - 16:30 hod. a v deň dražby v čase 8:00 - 12:00 hod.
  • každý dražiteľ je povinný sa zaregistrovať - registrácia prebieha v kancelárii, každému zaregistrovanému dražiteľovi bude pridelené dražobné číslo, dražiť môže iba registrovaný dražiteľ
  • dražba začína o 12:00 hod. v aukčnej hale
  • pristavenie vozidla - po začatí dražby je každé pojazdné vozidlo pristavené na dražobné pódium
  • licitácia - licitácia o cene vozidla začína vyhlásením vyvolávacej ceny/najnižšieho podania, priebeh licitácie riadi licitátor; licitácia končí "udelením príklepu" dražiteľovi s najvyššou ponukou
  • vydraženie/nevydraženie vozidla - vozidlo, ktoré dosiahlo min. požadovanú cenu bude licitátorom označené ako "predané vozidlo"; vozidlo, ktoré nedosiahlo min. požadovanú cenu bude licitátorom označené ako "predané s výhradou"; vozidlo, na ktoré nebolo urobené ani minimálne prihodenie bude licitátorom označené ako "nepredané"
  • druhé kolo dražby - u vozidiel, ktoré je možné zaradiť do druhého kola dražby/znížiť najnižšie podanie, začne druhé kolo u každého jednotlivého vozidla ihneď po jeho neúspešnej dražbe v prvom kole
  • zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením a poplatku za vydraženie predmetu dražby - vydražiteľ je povinný ihneď po udelení príklepu zaplatiť časť ceny dosiahnutej vydražením vo výške 400,- € a zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Pokiaľ je cena dosiahnutá vydražením nižšia ako 400,- €, je vydražiteľ povinný ihneď po udelení príklepu zaplatiť celú cenu dosiahnutú vydražením. Vydražiteľ je povinný spolu s cenou dosiahnutou vydražením zaplatiť aj poplatok za vydraženie predmetu dražby vo výške 200,- € a to v hotovosti v súlade s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok dražby/Dražobného poriadku.
  • prevzatie vozidla - prevzatie vozidla je možné iba po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením a Poplatku za prípravu a predaj predmetu dražby/poplatku za odhlásenie predmetu dražby po skončení dražby alebo v ďalších dňoch v otváracích hodinách
Viac informácií získate na telefónnom čísle +421 905 220 222